Typowe pytania i odpowiedzi

Szkody osobowe:

Czym jest szkoda osobowa?

Mówiąc dokładniej, tym terminem określane są starty powstałe w skutek np: śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Zalicza się do nich także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć gdyby nie doszło do wypadku. Szkody osobowe mogą pojawić się podczas wypadku komunikacyjnego, wypadku w pracy, w rolnictwie, na skutek błędu medycznego czy poślizgnięcia.

Komu przysługuje odszkodowanie za wypadek komunikacyjny?

Przysługuje każdemu, kto nie był sprawcą takiego zdarzenia. Każdy uczestnik ruchu, któremu nie można przypisać wyłącznej winy, może otrzymać roszczenia odszkodowawcze z polisy OC sprawcy nawet, jeśli w znaczącym stopniu przyczynił się do zaistnienia szkody. W wypadkach ze skutkiem śmiertelnym, czynnikiem determinującym wypłatę jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych dla osób najbliższych, również jest to aby ofiara wypadku nie była jego sprawcą.

Ile czasu osoba poszkodowana ma na zgłoszenie szkody osobowej?

Zgodnie z kodeksem cywilnym poszkodowany może zgłosić wniosek o wypłatę odszkodowania z oc sprawcy w ciągu 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Jeśli wypadek jest wynikiem przestępstwa, a sprawca został ukarany prawomocnym wyrokiem sądu karnego termin na zgłoszenie szkody wynosi 20 lat od dnia zdarzenia (przepis dotyczy wypadków po 1997 roku).W przypadku, gdy poszkodowanym jest osobą małoletnią, termin przedawnienia nie może upłynąć wcześniej, niż z upływem lat dwóch od dnia uzyskania przez niego pełnoletności.

Jakiej wysokości odszkodowania mogę się spodziewać?

Wysokość kwoty odszkodowania jest uzależniona od trwałych następstw wypadku. Stopień uszczerbku na zdrowiu, wyrażany procentowo to podstawowy, lecz nie jedyny czynnik, który brany jest pod uwagę przy określaniu wysokości odszkodowania z OC sprawcy wypadku. Wysokość zadośćuczynienia podlega ocenie przy uwzględnieniu szeregu czynników i ma na celu złagodzenie wszystkich cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego.

Czy po wypadku komunikacyjnym trzeba udać się do lekarza?

Jeżeli bezpośrednio po wypadku odczuwamy ból np: głowy, reki, nogi, klatki piersiowej lub pojawił się on na drugi dzień, to należy jak najszybciej skontaktować się z oddziałem ratunkowym przy najbliższym szpitalu. Nie powinni Państwo lekceważyć nawet najmniejszych dolegliwości. Podjęcie leczenia jest nieodzowne, aby móc liczyć na uzyskanie odszkodowania z OC sprawcy wypadku, które złagodzi doznaną krzywdę

Ile kosztuje skorzystanie z Państwa usług?

Nie ponosisz żadnych kosztów z góry. Nie pobieramy żadnych zaliczek. Umowa jest przejrzysta i nie zawiera żadnych ukrytych kosztów. Naszym wynagrodzeniem jest prowizją od wypłaconej wkoty odszkodowania, którą dla Ciebie uzyskamy od Towarzystwa ubezpieczeniowego. Zawsze staramy się uzyskać jak największą kwotę – od tego zależy wielkość naszego wynagrodzenia. Płatność za naszą pracę następuje dopiero po przyznaniu Ci odszkodowania przez zakład ubezpieczeń.

Szkody rzeczowe:

Czym jest cesja szkody?

Cesja szkody majątkowej (cesja wierzytelności) oznacza odkupienie od Klienta (poszkodowanego w kolizji lub wypadku) jego prawa do odszkodowania, które wynika ze szkody na pojeździe spowodowanej przez innego kierującego (ubezpieczonego w zakresie OC pojazdu).

Kiedy szkoda rzeczowa ulega przedawnieniu?

Zgodnie z prawem szkoda rzeczowa ulega przedawnieniu po upływie 3 lat, licząc moment wydania pierwszej decyzji przez Ubezpieczyciela.

Jakie dokumenty trzeba do nas przesłać, aby otrzymać dopłatę?

W pierwszej kolejności kosztorys, a także decyzję o wypłacie pieniędzy od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Do umowy potrzebny jest skan/zdjęcie dowodu rejestracyjnego i dowodu osobistego.

W jaki sposób wyliczamy kwotę odkupu szkody?

Robimy to na podstawie przesłanego kosztorysu. Zadaniem naszego rzeczoznawcy jest ustalenie kwoty „niedopłaty”, czyli tego o ile został zaniżony koszt naprawy auta. Oczywiście analiza jest bezpłatna i nie zobowiązuje do niczego. Trwa to z reguły od 1-2 dni roboczych. Następnie na podstawie kwoty niedopłaty wyliczamy dopłatę do odszkodowania dla klienta. Przedstawiamy konkretną propozycję odkupu szkody i jeżeli jest ona satysfakcjonująca dla klienta to podpisujemy umowę i wypłacamy Klientowi pieniądze na konto.

Jak to możliwe, że płacimy Klientom pieniądze za darmo?

Dopłata do odszkodowania nie jest darmową kwotą, bowiem są to środki, które klient powinien otrzymać od Ubezpieczyciela, a nie jest w stanie ich odzyskać na drodze polubownej. W związku z tym zwrot tego co płacimy klientom oraz honorarium dla nas jest egzekwowane na drodze sądowej od Ubezpieczyciela sprawcy wypadku. To opłaca się nam, ale także klientom. Tym bardziej, że mamy kilkanaście spraw dziennie i najlepszych, doświadczonych radców prawnych i rzeczoznawców.

Co w przypadku, gdy nie mam już kosztorysu, a chciałbym sprawdzić czy należy mi się dopłata?

Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępnić nam na żądanie wszystkie dokumenty związane z likwidacją szkody.Wystarczy zadzwonić na infolinię Ubezpieczyciela i podać swój nr PESEL oraz adres zamieszkania. Konsultant udzieli Ci wszelkich informacji i odnajdzie wszystkie Twoje kosztorysy z ostatnich 3 lat. W większości przypadków dokumenty otrzymasz na e-mail w ciągu kilku dni roboczych.