Odszkodowania za wypadki w rolnictwie

Prowadzenie gospodarstwa wiąże się z ryzykiem wystąpienia wypadku rolniczego, którego skutkiem może być doznanie szkody na osobie bądź szkody majątkowej. Jak pokazują statystyki, rolnictwo pod względem niebezpieczeństwa pracy dorównuje takim zawodom jak górnictwo czy budownictwo.

Zgodnie z polskim prawem rolnicy podobnie jak kierowcy muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadanego gospodarstwa rolnego (OC rolników), z którego może być dochodzone odszkodowanie w przypadku wypadku. Takie ubezpieczenie w razie wypadku pokrywa wszelkie możliwe szkody, które powstały na terenie gospodarstwa rolnego, zostały wyrządzone przez rolnika, osobę pozostającą w gospodarstwie domowym lub pracowników gospodarstwa.

Art. 50.1. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK „Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w gospodarstwie rolnym rolnika są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.”

Art. 50.2. Przepis ust. 1 stosuje się również, jeżeli szkoda powstała w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego.”

Zaufaj specjalistom z firmy OC Odszkodowania w Lublinie. W ramach kompleksowych usług, oferujemy właścicielom gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wypadkach w rolnictwie, rzetelną i skuteczną pomoc w trakcie ubiegania się o odszkodowanie z obowiązkowego OC rolniczego.

Komu przysługuje odszkodowanie z OC rolnika?

Odszkodowanie z tytułu OC rolnika przysługuje Poszkodowanym za wszelkie szkody wyrządzone przez rolnika, osoby przebywające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osoby wykonujące prace w gospodarstwie rolnym, które powstały w wyniku prowadzonych prac polowych, związane z ruchem na drogach publicznych pojazdów zaprzęgowych, pędzeniem bydła, a także pojazdów wolnobieżnych użytkowanych w gospodarstwie rolnym.

Odpowiedzialność odszkodowawcza powstaje w chwili śmierci osoby, uszkodzeń ciała, rozstroju zdrowia oraz w przypadku zniszczenia bądź uszkodzenia mienia. W zależności od strat Poszkodowany ma prawo dochodzić różnych świadczeń od ubezpieczyciela.

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

Wiemy doskonale, że sprawy z zakresu wypadków w rolnictwie bywają często skomplikowane. Interpretacja przepisów może być trudna dla poszkodowanych, co dodatkowo wykorzystują towarzystwa ubezpieczeniowe, przyznając rolnikom zaniżone odszkodowania. Dlatego, w trosce o dobro właścicieli gospodarstw rolnych, oferujemy im skuteczną pomoc w walce o należne odszkodowanie za wypadek rolniczy.

Zlecając sprawę za wypadek w rolnictwie pracownikom firmy OC Odszkodowania, możesz liczyć na szybką, rzetelną i bezpłatną analizę sprawy wraz z oceną możliwości uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia OC rolników. Bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu, zrobimy wszystko, by wynegocjować dla Ciebie maksymalnie wysokie odszkodowania za wypadek rolniczy.

Jak długo można ubiegać się o odszkodowanie za wypadek rolniczy?

Naszym klientom pomagamy w uzyskaniu należnego odszkodowania, za szkody do których doszło nie dawniej niż 3 lata temu, bądź 20 lat w przypadku gdy do szkody doszło w wyniku przestępstwa. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia warunków współpracy z wykwalifikowanymi pracownikami firmy OC Odszkodowania w Lublinie.

Jakie rodzaje szkód rolniczych wyróżniamy?

Szkoda na osobie – poszkodowany w wyniku szoku i stresu po wypadku często uznaje, że nic się nie stało i nie odniósł poważniejszych obrażeń ciała. Zdarza się często, że dopiero po kilku dniach, gdy stres i szok miną, Poszkodowani zauważają niepokojące dolegliwości, których nie mieli przed wypadkiem. Możemy do nich zaliczyć np: bóle kręgosłupa, bóle i zawroty głowy, kłopoty z koncentracją i inne niepokojące objawy. Takie oznaki powinny zasugerować jak najszybsze zgłoszenie się do szpitala w celu przebadania stanu zdrowia. Poszkodowani w wypadkach nie powinni lekceważyć nawet najmniejszych dolegliwości.

Rozpoczęcie leczenia jest konieczne, aby móc uzyskać odszkodowanie, które pokryje wszystkie koszty leczenia oraz rehabilitacji do których możemy zaliczyć:

 • Zadośćuczynienie – rekompensata pieniężna za doznaną krzywdę i uszczerbek na zdrowiu, która stanowi złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych Poszkodowanego.
 • Zwrot wszelkich kosztów poniesionych w związku z wypadkiem – koszty leczenia i rehabilitacji, koszty lepszego odżywiania Poszkodowanego, opieka osób trzecich nad Poszkodowanym,. transportu do placówek medycznych, adaptacji mieszkania do potrzeb Poszkodowanego.
 • Zwrot utraconych zarobków – jeżeli w wyniku wypadku Poszkodowany przebywa na zwolnieniu lekarskim i nie może wykonywać pracy zawodowej.
 • Zwrot kosztów przygotowania do wykonywania nowego zawodu.
 • Renta na zwiększone potrzeby.
 • Renta wyrównawcza na przyszłość z tytułu utraconego dochodu.

W wyniku wypadku ze skutkiem śmiertelnym rodzina zmarłego ma prawo ubiegać się o zadośćuczynienie, stosowne odszkodowanie i inne świadczenia np.:

 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, cierpienia fizyczne i psychiczne najbliższych członków rodziny zmarłego (art. 446 par. 4 k.c.).
  stosowne odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej najbliższych po śmierci Poszkodowanego.
 • Zwrot kosztów związanych z pochówkiem i pogrzebem zmarłego Poszkodowanego, poniesionych przez członków rodziny (np. miejsce na cmentarzu, trumna, nagrobek, stypa (konsolacja), ceremonia pogrzebowa, kwiaty, znicze, ubrania dla zmarłego, ubrania żałobne dla rodziny).
 • Renta alimentacyjna po śmierci Poszkodowanego – przysługuje najbliższej rodzinie np. małżonkowi, dzieciom, rodzicom, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i które za życia Poszkodowany wspierał stale i dobrowolnie finansowo.

Jakie są najczęstsze wypadki w rolnictwie?

 • Wypadki z udziałem maszyn rolniczych (potrącenia przez traktory czy kombajny, ucięcia dłoni, rąk, kalectwo),
 • Zatrucia środkami chemicznymi czy pestycydami,
 • Poślizgnięcia i potknięcia na śliskiej lub dziurawej drodze, chodniku,
 • Wypadki spowodowane przez zwierzęta.

Zapamiętaj aby zebrać dowody wypadku!

Jeśli uległeś wypadkowi na roli to w pierwszej kolejności:

 • Zabezpiecz miejsce wypadku,
 • Ustal świadków zdarzenia,
 • Skonsultuj się z lekarzem w celu oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu i uzupełnienia dokumentacji medycznej.

Ma to ogromne znaczenie w prowadzeniu postępowania i uwiarygodnienia samego zdarzenia.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie: 000 000 000 lub mailowo: kontakt@oc-odszkodowania.pl