Odszkodowanie za błąd lekarski

Każdego roku, w polskich szpitalach dochodzi do błędów lekarskich, które mogą mieć skutki tragiczne dla zdrowia i życia pacjenta. Nietrafiona diagnoza, nieudana operacja czy zakażenie to tylko przykładowe zdarzenia, będące dla poszkodowanych podstawą do uzyskania odszkodowania od szpitala za błąd medyczny.

Zgodnie z prawem, szkoda może powstać na skutek działania lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki bądź innej osoby pełniącej zawód medyczny. Każda osoba, która na wskutek błędu medycznego, doznała uszczerbku na zdrowiu, ma możliwość ubiegania się o należności bez względu na rodzaj placówki, w której doszło do zdarzenia – w szpitalu, gabinecie prywatnym i innych.

Pomożemy Ci uzyskać wyższe odszkodowanie za błąd lekarski

W firmie OC Odszkodowania wiemy doskonale, że uzyskanie odszkodowania za błąd lekarza wiąże się dla poszkodowanych z ogromnym stresem. Brak zrozumienia dla zawiłych interpretacji prawa, stwarza dodatkowo możliwość dla Towarzystw Ubezpieczeniowych, które często wypłacają poszkodowanym zaniżone odszkodowania za błąd lekarza czy dentysty.

Dlatego, z naszą ofertą wychodzimy do wszystkich osób, które chcą uzyskać maksymalnie wysokie odszkodowanie za błąd medyczny. Zachęcamy do kontaktu w celu wykonania analizy sytuacji i oszacowania wysokości należnego odszkodowania. Gwarantujemy całkowity brak kosztów, zbędnych formalności i szybki proces uzyskania odszkodowania od szpitala lub innej placówki medycznej.

Możemy wyróżnić cztery podstawowe rodzaje błędów medycznych:

 1. Błąd diagnostyczny – to inaczej niezalecenie wymaganych badań diagnostycznych oraz wadliwa interpretacja wyników przeprowadzonych badań
 2. Błąd terapeutyczny – zastosowanie nieprawidłowej, niewystarczającej albo nadmiernie ingerującej w organizm procedury leczenia;
 3. Błąd wykonawczy – nieprawidłowa realizacja prawidłowo zaaplikowanej procedury medycznej;
 4. Błąd organizacyjny – wadliwa organizacja procesu leczenia przez placówkę medyczną.

Odszkodowanie za błąd medyczny jest możliwe w momencie kiedy pojawią się następujące elementy takie jak:

 • Postępowanie osoby odpowiedzialnej musi być niezgodne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej
 • Wskutek tego postępowania musi się pojawić szkoda pacjenta w postaci np: ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządów ciała, rozstroju zdrowia, czy też śmierci
 • Osobie odpowiedzialnej za pojawienie się błędu medycznego można przypisać winę umyślną lub nieumyślną

Odszkodowanie za błąd medyczny obejmuje rekompensatę wszelkich szkód poniesionych w związku z nieprawidłowo udzielonymi świadczeniami medycznymi.

Poszkodowani pacjenci mają prawo do ubiegania się o:

 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – jest to świadczenie jednorazowe, a jego wysokość jest zależna od okoliczności konkretnej sprawy. Służy ono zrekompensowaniu krzywdy, cierpienia i bólu, zaistniałych na skutek błędu medycznego.
 • Odszkodowania – rekompensuje ono rzeczywiste straty poniesione przez poszkodowanego wskutek błędu medycznego – koszty zakupu leków, wizyt lekarskich oraz odpłatnie wykonanych badań, koszty odpłatnej rehabilitacji, koszty dojazdów na konsultacje i rehabilitacje, koszty przystosowania mieszkania do potrzeb poszkodowanego.
 • Zapłaty z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia – przy tym świadczeniu wystarczy wykazać, że istnieje medycznie usprawiedliwiona potrzeba zakupu określonego sprzętu czy przeprowadzenia odpłatnej procedury medycznej.
 • Renty na zwiększone potrzeby – renta ta jest okresowa i obejmuje przewidywany koszt, jaki poszkodowany musi ponieść na powtarzające się wydatki (np. leki, środki higieniczne opatrunkowe, rehabilitację).
 • Renty z tytułu utraty widoków na przyszłość, utraty zdolności do pracy – obejmuje ona straty wynikające z braku możliwości kontynuacji zatrudnienia albo rozwoju i awansu zawodowego itp.

W razie podejrzenia pojawienia się błędu medycznego należy zgromadzić pełną dokumentację prowadzonego leczenia. W tym: wyniki wszystkich wykonanych badań, raporty dotyczące zastosowania procedur medycznych, szczegółową dokumentację z pobytu w szpitalu w przypadku, jeżeli taki wystąpił. Każda placówka medyczna ma obowiązek wydania pacjentowi na jego żądanie całej dokumentacji procesu leczenia, która jest niezbędna do tego, aby sprawdzić czy doszło do zaniedbania od strony medycznej.

Zapamiętaj!

Gromadź wszelkie rachunki, faktury oraz paragony za zakup leków, dodatkowe wizyty lekarskie, koszty dojazdu itp. Jest to ważne w kontekście ubiegania się o odszkodowanie za koszty poniesione w związku z błędem medycznym.

Kto jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za błąd medyczny?

Podmiotem obowiązanym do wypłaty odszkodowania jest osoba, która dopuściła się błędu medycznego podczas udzielania świadczeń medycznych. Często jednak taka osoba zatrudniona jest w placówce służby zdrowia, lub też błąd medyczny jest wynikiem postępowania większej liczby pracowników tejże placówki. W takich przypadkach odpowiedzialność cywilna przechodzi na szpital / przychodnię i właśnie od tych placówek należy dochodzić stosownej rekompensaty.

Jeżeli podmiot odpowiedzialny za powstanie błędu medycznego posiada polisę ubezpieczeniową OC, wtedy o odszkodowanie można wystąpić bezpośrednio do jego ubezpieczyciela.

Jak długo można ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny?

Roszczenie o naprawienie szkody wynikającej z błędu medycznego ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Jeżeli jednak szkoda wynika z przestępstwa, termin przedawnienia przedłuża się do 20 lat.

Nie czekaj – już dziś skorzystaj z naszej wiedzy w zakresie zagadnień medycznych oraz wieloletniego doświadczenia w branży, by otrzymać przysługujące Ci odszkodowanie w satysfakcjonującej wysokości.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie: 000 000 000 lub mailowo: kontakt@oc-odszkodowania.pl